Stacks Image 2726

Like en volg ons op Facebook en LinkedIn!

    

Stacks Image 4791
Stacks Image 4794
Stacks Image 4797
Stacks Image 4800

ANBI-status

Stichting HetWerkt!Wijchen heeft de ANBI-status. Die afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat schenkingen aan onze organisatie aftrekbaar zijn van de belasting. Lees er meer over op: anbi.nl/belastingvoordeel.

ANBI gegevens

Naam: Stichting HetWerkt!Wijchen
RSIN-nummer:  8537.02.068
Postadres: Arendstraat 16, 6601 AW  Wijchen

Doelstelling

Het doel van de Stichting is het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt en het welzijn van alle werkzoekenden in de gemeente Wijchen.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op basis van door werkzoekenden aangegeven behoeften activiteiten te organiseren.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van beleidsplan

In de gemeente Wijchen zijn eind 2020  1.240  personen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Daarnaast zijn er ook ZZP-ers met beperkt werk, NUG-gers, Wajong-ers en gedeeltelijke WIA- uitkeringsgerechtigden.

In april 2014 heeft er onder de werkzoekenden van de gemeente Wijchen een enquête plaatsgevonden. Het doel van de enquête was om informatie te krijgen over en van de werkzoekenden. Op basis van de uitkomsten van deze enquête worden door Stichting HetWerkt!Wijchen activiteiten georganiseerd. Uiteraard worden hierin prioriteiten gesteld. De prioriteiten zullen in de loop van de tijd door de werkzoekenden worden bepaald. In 2022 zal er door Stichting HetWerkt!Wijchen een nieuwe enquête onder werkzoekenden worden georganiseerd. Op basis van de uitkomsten van deze enquête en de evaluatie van bestaande activiteiten zullen daarna de activiteiten vanaf 2023 worden bepaald.

Lees het volledige Beleidsplan 2019-2024.pdf

Bestuurders

Het bestuur van Stichting HetWerkt!Wijchen is per 31 december 2021 als volgt samengesteld:

Mevrouw P.M. Hendriks-de Bruijn, secretaris;
Mevrouw J. Toonen, penningmeester;
Mevrouw J. Broekman, coördinator vrijwilligers;
Mevrouw S. van Weelden, coördinator activiteiten;
Voorzitter, vacature

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten een vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Er is geen sprake van personeel in dienst van de stichting. Er worden geen salarissen betaald.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Vanaf juli 2014 vindt tweewekelijkse HetWerkt!Café plaats. Tijdens het HetWerkt!Café is er vaak een gastspreker aanwezig die iets vertelt over actuele onderwerpen met betrekking tot werkzoekenden en is de mogelijkheid om te netwerken. Deze vinden plaats in het kasteel van Wijchen. Naast deze cafés worden er ook trainingen en workshops gegeven.

Activiteiten in 2020
Algemeen 

Door corona hebben in 2020 veel activiteiten van Stichting HW!W niet plaats kunnen vinden.

HetWerkt! Café

In 2020 hebben 5 (2019:16/ 2018:17/ 2017:18/ 2016:18/ 2015:20 en 2014:9) HetWerkt! Cafés in het Kasteel van Wijchen plaatsgevonden. Het gemiddeld aantal bezoekers bedroeg in 2020:23 (2019:20/ 2018:20/ 2017:19/ 2016:24).

HetWerkt! Café biedt plaats aan alle mensen uit de gemeente Wijchen die werkzoekend zijn om elkaar te ontmoeten, te motiveren, te stimuleren, ervaringen en kennis te delen, te netwerken of samen iets te ondernemen.

HetWerkt! Café start meestal met een spreker over een onderwerp van belang voor werkzoekenden. HetWerkt! Café vindt iedere twee weken plaats met uitzondering van de schoolvakanties. Door corona hebben de meeste HetWerkt! Cafés in 2020 niet plaats kunnen vinden.

Vacaturemarkt

Dit initiatief is ontstaan in de gesprekken die in 2015 met de gemeente Wijchen en het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen regelmatig hebben plaatsgevonden.

in maart 2020 stond het 5-jarig jubileum van de vacaturemarkt gepland. Het zou plaatsvinden in het Huis van de Gemeente te Wijchen, maar moest door corona helaas worden afgelast.

Bezoekersaantallen:

2016:       400
2017:        450
2018:        250
2019:        225
2020:        door corona afgelast

Themaweek 2019

In januari 2019 heeft de door HW!W georganiseerde Themaweek Werk! In Uitvoering plaatsgevonden.

Het rapport van deze Themaweek kan bij het secretariaat van HW!W worden opgevraagd.

Het Werk! Uitvoeren 2020
Ervaringen met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV.

Betreft ervaringen kenbaar gemaakt door werkzoekenden die hebben meegewerkt aan de Themaweek van 2019 en bezoekers aan HetWerkt! Café van februari 2020.

Conclusies van de ervaringen

Naar aanleiding van signalen van werkzoekenden over de hulp- en dienstverlening van UWV en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen heeft Stichting HetWerkt!Wijchen themabijeenkomsten georganiseerd. Zowel de positieve punten als verbeterpunten zijn gebundeld in deze rapportage.

Vooropgesteld is vanuit de inventarisatie duidelijk geworden dat er grote verschillen zijn in hoe werkzoekenden de dienstverlening van deze instanties beleven. Een deel van de werkzoekenden is oprecht tevreden over de dienstverlening, het aanbod aan (online)trainingen en het persoonlijke contact met de werkcoach. Het andere deel is niet zo positief of zelfs ronduit negatief over vooral de onpersoonlijke benadering en bedreigingen. Door deze groep is een aantal kritische opmerkingen gemaakt.

Ieder gesprek valt of staat met het hebben van een goede klik tussen werkzoekende en werkcoach. Van beide partijen mag betrokkenheid, fatsoenlijke/respectvolle benadering en oprechtheid verwacht worden in het proces naar het vinden van een baan.

Op het moment dat er geen goede match is tussen werkzoekende en werkcoach kan de stress van de werkzoekende flink oplopen. De werkzoekende komt in een negatieve spiraal waardoor het vertrouwen in zichzelf en de hulpinstantie significant daalt. De kwaliteit van leven wordt daardoor sterk beïnvloed. Begrijpelijk is dat dit onwenselijk is en te allen tijde voorkomen dient te worden.

Gelukkig zijn er voor veel problemen ook oplossingen. Stichting HetWerkt!Wijchen denkt hier graag in mee.  Een aantal aanbevelingen die van belang zijn om de kwaliteit te verbeteren is:

  • Zet de cliënt centraal: Heb oog voor de cliënt, vertrouw de cliënt, neem de cliënt serieus, merk op waar de cliënt mee zit, gebruik begrijpelijke taal en neem de tijd voor gesprekken;
  • Evalueer: Voer onafhankelijke evaluatiegesprekken en doe iets met (geef een vervolg aan) de uitkomsten hiervan:
  • Open een ervaringsloket/huiskamer: creëer een ontmoetingsplek waar cliënten ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen helpen en inspireren en waar workshops gegeven kunnen worden;
  • Ambassadeurs: Vind voormalig langdurig werkzoekenden ter inspiratie voor andere werkzoekenden.

De (ook nog verder uit te breiden) activiteiten van HetWerkt!Wijchen dragen zichtbaar bij aan een betere werkprofilering en positieve houding van werkzoekenden. Dit levert veel op voor de diverse instanties en zorgverleners.

Start Koepel Sociaal Domein Wijchen in 2020

Stichting  HetWerkt!Wijchen is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van Koepel Sociaal Domein Wijchen.

Uit overleggen met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en partijen binnen het Sociaal Domein in de gemeente Wijchen is gebleken dat er een behoefte is tot meer samenwerking en verbinding. Tot de start van Koepel Sociaal Domein wordt de samenwerking binnen het Sociaal Domein ervaren als “los zand”, waarbij er af en toe wordt samengewerkt, maar niet iedereen weet van het bestaan of het werk van de andere partijen. Deze behoefte tot meer kennis van en aansluiting op elkaar leeft niet alleen onder de organisaties binnen het Sociaal Domein, maar ook onder de burgers, zodat zij weten waar zij moeten zijn voor hun hulpvraag.

Naast de behoefte tot meer samenwerking is de werkgroep Koepel Sociaal Domein ook van mening dat deze samenwerking kan leiden tot betere communicatie met het college van B&W en de gemeenteraad. Het werkt in het voordeel van zowel het college als de gemeenteraad wanneer binnen de Koepel Sociaal Domein beleid kan worden geanalyseerd, knelpunten kunnen worden besproken en oplossingen kunnen worden aangedragen. Daarmee krijgen college en raad een breed gedragen advies vanuit het Sociaal Domein. Daarnaast geeft het inwoners van de gemeente Wijchen en/of hun vertegenwoordigers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid, wat de betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke politiek kan vergroten.

Opdracht

De mogelijkheid voor inwoners van de gemeente Wijchen of hun vertegenwoordigers om invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid vindt zijn grondslag in de WMO, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet Sociale Werkvoorziening, de Inburgeringswet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

De Koepel Sociaal Domein zorgt voor de wettelijk voorgeschreven burger- en cliëntenparticipatie door het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad over onderwerpen betreffende het Sociaal Domein.

Binnen het Sociaal Domein heeft de gemeente verantwoordelijkheid in de zorg en ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid,  werk en jeugdhulp.

De Koepel Sociaal Domein heeft daartoe de volgende taken:

1. De Koepel Sociaal Domein adviseert het college en/of de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over de beleidsvoornemens die het Sociaal Domein betreffen bestaande uit; beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid, met inbegrip van de bijbehorende procedures en regelingen die hierop betrekking hebben.

2. Daarnaast kan de Koepel Sociaal Domein het college en/of de gemeenteraad ongevraagd informeren en adviseren over signalen uit de samenleving.

Samenstelling

De Koepel Sociaal Domein bestaat uit vertegenwoordigers van ( bij voorkeur) alle adviesraden en relevante partijen die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein. Met een samenstelling van vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen kan signalering ook binnen het gehele domein plaatsvinden en wordt het advies ook breed gedragen. Zo nodig zoeken de vertegenwoordigers voor hun advisering contact met andere partijen in Wijchen die niet in de Koepel Sociaal Domein zitting hebben. Op deze manier houden wij de organisatie overzichtelijk en slagvaardig. 

In de Koepel Sociaal Domein zitten enkel professionals en/of vrijwilligers die in direct contact staan met de verschillende doelgroepen, dit om direct vanuit de praktijk te kunnen signaleren. Bestuur en directies van organisaties hebben buiten de Koepel Sociaal Domein hun overlegmomenten met de gemeente.

Werkwijze

De Koepel Sociaal Domein wordt door het college om advies gevraagd over de beleidsvoornemens die het Sociaal Domein betreffen.

Daarnaast kan de Koepel Sociaal Domein ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het college en/of de gemeenteraad of signalen vanuit de eigen gelederen naar voren brengen.

Het is van belang dat de Koepel Sociaal Domein daartoe wordt voorzien van begrijpelijke informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om te kunnen reageren op plannen voor ontwikkelingen en wijzigingen. Andersom zal de Koepel Sociaal Domein het college en de gemeenteraad regelmatig van informatie voorzien. Voor de informatie-uitwisseling tussen een vertegenwoordiging vanuit het college en de Koepel Sociaal Domein vindt viermaal per jaar een overleg plaats. De agenda wordt gezamenlijk opgesteld.

De Koepel Sociaal Domein bestaat uit diverse adviesraden en partijen die werkzaam zijn binnen onderdelen van het Sociaal Domein.  Niet iedereen werkt met dezelfde doelgroepen, daarom beoogt de Koepel Sociaal Domein een clustering van doelgroepen en zal bij ieder gevraagd advies bekijken welke vertegenwoordigers uit de Koepel Sociaal Domein het beste advies uit kunnen brengen.

De advisering, ook van de afzonderlijke adviesraden en partijen, loopt via de Koepel Sociaal Domein.

Behoeften van ZZP’ers uit Wijchen

Stichting  HetWerkt!Wijchen is in 2020 actief betrokken bij een opdracht aan vier HAN studenten over een onderzoek naar de behoeften van ZZP’ers uit Wijchen.

Het doel van dit onderzoek  is om de behoeftes wat betreft samenwerking tussen zzp’ers in kaart te brengen en waar mogelijk ook zzp’ers in contact met elkaar te brengen.

Het onderzoek bestaat uit een combinatie van fieldresearch om de behoefte van de zzp’ers te kunnen doorgronden en uit deskresearch. De deskresearch wordt uitgevoerd om bestaande informatie te onderzoeken en daaruit bruikbare informatie te halen voor het onderzoek. Literatuuronderzoek is een onderdeel van deskresearch en wordt uitgevoerd om relevante technieken en modellen te vergelijken en mogelijk toe te passen op de zzp’ers in de gemeente Wijchen.

In 2021 is het onderzoek afgerond.

Overige activiteiten

In 2020 heeft één workshop plaatsgevonden.

Algemeen

De bestuursleden/vrijwilligers van Stichting HW!W worden steeds vaker uitgenodigd  bij besprekingen die raakvlak hebben met werkzoekenden.

Wij denken dat dit uiteindelijk zal bijdragen tot verbetering van de positie van werkzoekenden uit de gemeente Wijchen.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Het zevende boekjaar is geëindigd op 31 december 2020.

In 2020 is door Stichting HetWerkt!Wijchen € 953,13 uitgegeven. Van de gemeente Wijchen is een waarderingssubsidie ontvangen van € 4.000,-. Daarnaast heeft de Stichting van Vraag en Aanbod een bijdrage ontvangen van € 250,- en € 0,44 rente op de spaarrekening ontvangen. Het per saldo, tot en met 31 december 2020 door Stichting HetWerkt!Wijchen niet uitgegeven bedrag, zal in 2021 en/of later worden uitgegeven aan activiteiten in overeenstemming met het doel van de Stichting.

Bekijk de Jaarrekening 2020 waarin opgenomen: