Stacks Image 2726

Like en volg ons op Facebook en LinkedIn!

    

Stacks Image 4791
Stacks Image 4794
Stacks Image 4797
Stacks Image 4800

ANBI-status

Stichting HetWerkt!Wijchen heeft de ANBI-status. Die afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat schenkingen aan onze organisatie aftrekbaar zijn van de belasting. Lees er meer over op: anbi.nl/belastingvoordeel.

ANBI gegevens

Naam: Stichting HetWerkt!Wijchen
RSIN-nummer: 8537.02.068
Postadres: Arendstraat 16, 6601 AW  Wijchen

Doelstelling

Het doel van Stichting HetWerkt!Wijchen is het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt en het welzijn van alle werkzoekenden in de gemeente Wijchen.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Stichting HetWerkt!Wijchen tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op basis van door werkzoekenden aangegeven behoeften activiteiten te organiseren.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van beleidsplan

In de gemeente Wijchen zijn eind september 2023 omstreeks 1.050  personen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Daarnaast zijn er ook ZZP-ers met beperkt werk, NUG-gers, Wajong-ers en gedeeltelijke WIA- uitkeringsgerechtigden. Het aantal personen met een WW uitkering is medio 2024 omstreeks 1.000 minder dan bij de start in 2014 van de activiteiten van HW!W.

In 2023/2024 zal er daarom door Stichting HetWerkt!Wijchen een enquête/onderzoek onder werkzoekenden (werkloosheids- of bijstandsuitkering) worden georganiseerd. Op basis van de uitkomsten van deze enquête/onderzoek en de evaluatie van bestaande activiteiten zullen daarna de nieuwe activiteiten worden bepaald.

Lees het volledige Beleidsplan 2019-2024.pdf

Bestuurders

Het bestuur van Stichting HetWerkt!Wijchen is per 31 december 2023 als volgt samengesteld:

Mevrouw P.M. Hendriks-de Bruijn, secretaris;
Mevrouw J. Toonen, penningmeester;
Mevrouw J. Broekman, coördinator vrijwilligers;
Voorzitter, vacature

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting HetWerkt!Wijchen ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten een vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Zij hebben wel recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Er is geen sprake van personeel in dienst van Stichting HetWerkt!Wijchen. Er worden geen salarissen betaald.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Vanaf juli 2014 vindt het tweewekelijkse HetWerkt! Café plaats. Tijdens het HetWerkt! Café is er vaak een gastspreker aanwezig die iets vertelt over onderwerpen met betrekking tot werkzoekenden en is de mogelijkheid om te netwerken. Deze bijeenkomsten hebben in 2023 plaatsgevonden in het Kasteel van Wijchen.

Activiteiten in 2023

Algemeen 

Door corona hebben in 2020-2021-2022 verschillende activiteiten van Stichting HW!W niet plaats kunnen vinden.

HetWerkt! Café

In 2023 hebben 16 (2022:12/2021: 5/ 2020:5 /2019:16/ 2018:17/ 2017:18/ 2016:18/ 2015:20 en 2014:9) HetWerkt! Cafés plaatsgevonden. Het gemiddeld aantal bezoekers bedroeg in 2023 12 (2022:13/2021:14 /2020:23/ 2019:20/ 2018:20/ 2017:19/ 2016:24/ 2015:24 / 2014:21).

HetWerkt! Café biedt plaats aan alle mensen uit de gemeente Wijchen die werkzoekend zijn om elkaar te ontmoeten, te motiveren, te stimuleren, ervaringen en kennis te delen, te netwerken of samen iets te ondernemen.

HetWerkt! Café start meestal met een spreker over een onderwerp van belang voor werkzoekenden. HetWerkt! Café vindt iedere twee weken plaats met uitzondering van de schoolvakanties.

Door corona hebben veel HetWerkt! Cafés in 2020, 2021 en 2022 niet plaats kunnen vinden en is het aantal bezoekers aan HetWerkt! Cafés verminderd. Het bestuur van HetWerkt!Wijchen streeft ernaar in 2024 onderzoek te doen naar de behoeften van werkzoekenden en daarop haar activiteiten af te stemmen.

Vacaturemarkt

Dit initiatief is ontstaan in de gesprekken die in 2015 regelmatig met de gemeente Wijchen en het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen hebben plaatsgevonden.

In maart 2020 stond het 5-jarig jubileum van de Vacaturemarkt gepland. Het zou plaatsvinden in het Huis van de Gemeente te Wijchen, maar moest door corona helaas worden afgelast.

In september 2023 heeft het 5-jarig jubileum van de Vacaturemarkt -onder de nieuwe naam Banenmarkt- alsnog met veel succes en positieve reacties van werkzoekenden en bedrijven plaatsgevonden.

Bezoekersaantallen:

2016:   400

2017:   450

2018:   250

2019:    225

2020/2021/2022  door corona afgelast.

2023:    300

HetWerkt! Uitvoeren 2020/2021

Ervaringen met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV.

Betreft ervaringen kenbaar gemaakt door werkzoekenden die hebben meegewerkt aan de Themaweek van 2019 en bezoekers aan HetWerkt! Café van februari 2020.

Conclusies

  • Zet de cliënt centraal: Heb oog voor de cliënt, vertrouw de cliënt, neem de cliënt serieus, merk op waar de cliënt mee zit, gebruik begrijpelijke taal en neem de tijd voor gesprekken;
  • Evalueer: Voer onafhankelijke evaluatiegesprekken en doe iets met (geef een vervolg aan) de uitkomsten hiervan:
  • Open een ervaringsloket/huiskamer: creëer een ontmoetingsplek waar cliënten ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen helpen en inspireren en waar workshops gegeven kunnen worden;
  • Ambassadeurs: Vind voormalig langdurig werkzoekenden ter inspiratie voor andere werkzoekenden.


Koepel Sociaal Domein Wijchen in 2020/2021

Stichting HetWerkt!Wijchen is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van Koepel Sociaal Domein Wijchen.

Uit overleggen met vertegenwoordigers van verschillende (maatschappelijke) organisaties en partijen binnen het Sociaal Domein in de gemeente Wijchen is gebleken dat er een behoefte is tot meer samenwerking en verbinding. Tot de start van Koepel Sociaal Domein wordt de samenwerking binnen het Sociaal Domein ervaren als “los zand”, waarbij er af en toe wordt samengewerkt, maar niet iedereen weet van het bestaan of het werk van de andere partijen. Deze behoefte tot meer kennis van en aansluiting op elkaar leeft niet alleen onder de organisaties binnen het Sociaal Domein, maar ook onder de burgers, zodat zij weten waar zij moeten zijn voor hun hulpvraag.

Naast de behoefte tot meer samenwerking is de werkgroep Koepel Sociaal Domein ook van mening dat deze samenwerking kan leiden tot betere communicatie met het college van B&W en de gemeenteraad. Het werkt in het voordeel van zowel het college als de gemeenteraad wanneer binnen de Koepel Sociaal Domein beleid kan worden geanalyseerd, knelpunten kunnen worden besproken en oplossingen kunnen worden aangedragen. Daarmee krijgen college en raad een breed gedragen advies vanuit het Sociaal Domein. Daarnaast geeft het inwoners van de gemeente Wijchen en/of hun vertegenwoordigers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid, wat de betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke politiek kan vergroten.

Door de komst met ingang van 1 januari 2024 in de gemeente Wijchen van het Adviesorgaan Sociaal Domein (samenvoeging van WMO en CPW) is het de vraag of de Koepel Sociaal Domein Wijchen (KSDW) kan worden opgeheven. Het netwerk van maatschappelijke organisaties van de Koepel en het Samenwerkingsverband Geldzorgen zouden dan hun bijdrage voortaan kunnen leveren aan het welslagen van het nieuwe Adviesorgaan.      

Nog niet elke deelnemer betrokken bij KSDW heeft op dit moment het vertrouwen dat het nieuwe Adviesorgaan de huidige rol van de KSDW kan overnemen. Daarom is er een vervolgoverleg op 30 mei 2024 waarin met vertegenwoordigers van de interim regiekamer van het Adviesorgaan verder gesproken wordt over de huidige inrichting, functioneren en activiteiten van het Adviesorgaan en de plannen voor de toekomst. In dit overleg kan ook gesproken worden over welke zaken meegenomen moeten worden voor een goede overdracht van de KSDW aan het Adviesorgaan. Tijdens de vergadering in oktober 2024 kan dan een definitief besluit genomen worden over het al dan niet opheffen van de KSDW en het daaraan gekoppelde moment van overdracht aan het Adviesorgaan.  

Samen Sterk Wijchen 2021/2022/2023

Naar aanleiding van één van de HetWerkt! Cafés in 2021 is er de groep Samen Sterk Wijchen ontstaan, bestaande uit vijf personen. Inmiddels is de groep anders samengesteld. Na veel overleg en bezoeken buiten de gemeente Wijchen is het idee ontstaan om in Wijchen een Creatief Centrum te realiseren.

Diverse Wijchense organisaties (ruim 20)  zien het belang in het realiseren van een Creatief Centrum in Wijchen.

Ze zijn geïnteresseerd in een opzet waarbij veel inwoners (oud en jong) zich welkom voelen. Voor sommigen zal het voldoende zijn om met anderen bijeen te komen, louter voor de gezelligheid. Voor anderen biedt het Centrum gelegenheid om met een hobby aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan hout-/glas-/metaal bewerken, modelbouw, muziek maken, schilderen, cabaret, koken, schrijven en borduren. Een rijk pallet aan mogelijkheden.

Weer anderen zijn gericht op het vinden van betaalde activiteiten, maar missen nog specifieke vaardigheden om nu al werk te vinden. Dat kunnen technische vaardigheden zijn (zoals lassen) en

en ook algemene vaardigheden zoals omgaan met collega’s en het verwerven van een dagelijks ritme waarbij het (weer) normaal is om te werken.   

Bij de keuze van activiteiten richten we ons op de behoeften van de deelnemers. Het Centrum wordt zo opgezet dat die aansluiting gemakkelijk en flexibel gerealiseerd kan worden.

De groep Samen Sterk Wijchen is bereid de kar te trekken om Creatief Centrum Wijchen te realiseren.

Helaas is het ook bij dit initiatief tot op heden niet gelukt om de gemeente te overtuigen om hieraan (financiële) medewerking te verlenen.

In het verslag van de activiteiten 2024 zal hier meer aandacht aan worden besteed.

Algemeen

De bestuursleden/vrijwilligers van Stichting HW!W worden steeds vaker uitgenodigd  bij besprekingen die raakvlak hebben met werkzoekenden.

Wij denken dat dit uiteindelijk zal bijdragen tot verbetering van de positie van werkzoekenden uit de gemeente Wijchen.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Het tiende boekjaar is geëindigd op 31 december 2023.

In 2023 is door Stichting HetWerkt!Wijchen € 3.389,59 uitgegeven. Van de gemeente Wijchen is een waarderingssubsidie ontvangen van € 4.000,-. In 2023 heeft de Stichting van Vraag en Aanbod een bijdrage van € 250,00 ontvangen. Het per saldo, tot en met 31 december 2023 door Stichting HetWerkt!Wijchen niet uitgegeven bedrag, zal in 2024 en/of later worden uitgegeven aan activiteiten in overeenstemming met het doel van Stichting HetWerkt!Wijchen.

Bekijk de Jaarrekening 2023 waarin opgenomen: